Gezondheid en ethiek

Hoe kunnen de API's van Volley Vlaanderen u helpen?

Wat doen onze Federatie-API's?

Wat is een API?
Een onafhankelijk aanspreekpunt integriteit (API) is een laagdrempelig aanspreekpunt voor sporters, ouders, trainers of andere betrokkenen met een vraag, vermoeden of klacht rond mogelijk grensoverschrijdend gedrag. Deze persoon draagt er mee zorg voor dat het beleid voldoende aandacht geeft aan preventie van en omgaan met grensoverschrijdend gedrag.

Heb je te maken met ongewenst gedrag van anderen?
Voel je je mentaal of fysiek misbruikt?
Merk je tijdens je sportactiviteiten dat er handelingen gebeuren die niet aanvaardbaar zijn?
PRAAT ER OVER!

Wat is een API niet?

 • een API is geen hulpverlener
 • een API is geen onderzoeksrechter
 • een API is geen journalist
 • een API is geen bestuurder

Wat doet een federatie API?

 • Aanspreekpunt en eerste opvang
  De API is binnen de federatie het eerste aanspreekpunt voor wie een vraag, opmerking, klacht of andere boodschap heeft in verband met seksueel grensoverschrijdend gedrag en lichamelijke en seksuele integriteit en hier met iemand over willen spreken. Dit kan zowel een sporter zijn, een ouder of partner of andere betrokkene, als een begeleider, bestuurder of API van de sportclub.
 • Coördinatie van de interne procedure en doorverwijzing
  De Federatie API zorgt ervoor dat elke vraag of klacht serieus genomen wordt. Hij of zij ziet erop toe dat de interne procedure gevolgd wordt en biedt ondersteuning bij de stappen die moeten worden gezet tijdens het intern behandelen van een vraag, klacht of melding. Daarvoor kan de API het ‘handelingsprotocol’ gebruiken. De API heeft geen hulpverlenende of onderzoekende rol. Voor professionele ondersteuning, hulpverlening of melding, verwijst de API door naar externe instanties binnen hulpverlening, politie en justitie.
 • Preventieactiviteiten en ondersteuning
  De Federatie API zorgt ervoor dat iedereen binnen de aangesloten sportclubs op de hoogte is van het bestaan van de Federatie-API en zijn/haar rol. Daarnaast profileert hij/zij zich binnen de federatie naar alle clubs en belanghebbende stakeholders. Clubs kunnen bij het opstellen van gedragsregels en afspraken op ondersteuning rekenen. Om de beste ondersteuning te bieden, houdt de API zich op de hoogte van belangrijke ontwikkelingen rond het thema van lichamelijke en seksuele integriteit in de sport en volgt hij/zij jaarlijks een update over de maatschappelijke en politieke ontwikkelingen hieromtrent.

Hoe wordt een case of melding aangepakt?

De Federatie API gaat aan de slag na het ontvangen van een melding. Dat gebeurt via een vastgelegd handelingsprotocol en bestaat uit 6 fases.

 1. Fase 0: Melding, onthulling, vaststelling
  Bij de melding van een incident, zowel bij een vermoeden, onthulling als vaststelling, is het van belang zorgvuldig in kaart te brengen wat de inhoud van de klacht of melding is en hoe deze gegevens bij de API terecht komen.
  De informatie kan rechtstreeks bij de Federatie API komen van één van de leden (of familie), via de Club API, of/en via het clubbestuur. Afhankelijk van hoe deze informatie gedeeld wordt kan het nodig zijn extra informatie in te winnen, om de melding verder in kaart te brengen.
  Vaak is de melder niet het slachtoffer of een rechtstreeks betrokkene, maar een derde. Soms is de ‘melder’ ook geen rechtstreeks getuige van een voorval, maar werd door een betrokkene op de hoogte gebracht.
 2. Fase 1: In kaart brengen van de situatie
  Bij de melding van een incident, is het van belang zorgvuldig in kaart te brengen welke informatie men heeft en welke gegevens ontbreken of moeten worden geverifieerd. Dit gebeurt via een gesprek met de melder, het verzamelen van objectieve gegevens, communicatie en registratie van de melding.
 3. Fase 2: Inschatten van de ernst en advies
  Via intern overleg met een ethische commissie of extern advies wordt er een inschatting van de ernst van de feiten gemaakt. Bij lichte feiten is een overleg niet steeds nodig maar bij ernstige feiten is het aangewezen om een vorm van overleg te plannen. Zo wordt er nooit, doch discreet, gehandeld. Vervolgens wordt er een advies geformuleerd, rekening houdend met de verwachtingen van de betrokkenen en de ernst van de feiten.
 4. Fase 3: Uitvoeren van het advies
  Voor het uitvoeren van het advies is de regie in handen van het clubbestuur, en heeft de federatie API enkel een adviserende en ondersteunende rol. Op vraag van het Clubbestuur kan de club of federatie API deeltaken opnemen. Dat advies kan bestaan uit interne opvolging, hulpverlening, tuchtmaatregelen en mogelijk zelfs een juridische procedure.
 5. Fase 4: Nazorg en evaluatie
  In de nasleep van een incident is er vaak weinig aandacht voor de beleving en de gevolgen daarvan voor alle betrokkenen. Zo kunnen gevoelens van onveiligheid of onrecht lang blijven aanslepen en ervaren mensen nadelige gevolgen. Meestal hebben betrokkenen behoefte aan meer en betere nazorg. Hier opnieuw is de regie in handen van de Club, en kan de federatie API een adviserende rol spelen.
  Bovendien is gebleken dat hoe beter de organisatie de nazorg heeft georganiseerd hoe minder er sprake is van herhaling van dezelfde soort incidenten. Ook de transparantie over hoe het incident is opgevolgd, zorgt voor een gevoel van veiligheid en vertrouwen in de organisatie.
 6. Fase 5: Verbeteracties in het beleid
  In veel gevallen is een incident een uitnodiging om kritisch naar het eigen beleid en de praktijk van de sportclub te kijken. Moeten er zaken worden aangepakt, zijn afspraken onduidelijk, is er teveel ruimte voor interpretatie, hoe wordt het toezicht uitgevoerd, zijn alle begeleiders vertrouwd met de basisafspraken enzovoort. Veel vragen dus. Tijd om een reflectie te maken en een paar verbeteracties voor te stellen en uit te voeren. Bij deze interne analyse kan de API ondersteuning bieden.

Wie zijn de Federatie-API's van Volley Vlaanderen?

Volley Vlaanderen kent verschillende API's bij wie je terecht kan met jouw problemen, vragen of opmerkingen.

Via de knoppen kan je per mail contact opnemen, telefonisch zijn onze Federatie-API's beschikbaar via 02 257 16 12.

Hanne Claessens

Hanne is sinds 2021 aan de slag bij Volley Vlaanderen en zal samen met Joeri het integriteitsbeleid van Volley Vlaanderen bewaken en uitvoeren.

Je kan haar telefonisch bereiken via het API-nummer:  +32 2 257 16 12.

Neem contact op

Joeri Van de Wiele

Ook Joeri staat garant voor de ondersteuning bij meldingen over integriteit of ethiek. Samen met Hanne vormt hij het API-team van Volley Vlaanderen.

Je kan hem telefonisch bereiken via het API-nummer: +32 2 257 16 12.

Neem contact op

Heb je als club-API nood aan ondersteuning?

Stuur dan een mailtje naar API@volleyvlaanderen.be, dit met vermelding van jouw naam + de club waar je actief bent. We contacteren je daarna spoedig en helpen je dan graag verder.

Op datzelfde e-mailadres kan je ook terecht met eventuele vragen.

Neem contact op

Ik wil een melding maken

Via onderstaand contactformulier kan je een melding maken.

Top