Labels Jeugdsportfonds

Het dossier is onderverdeeld in 5 labels. Elk label bestaat uit enkele verplichte items en enkele optionele items. Om een label te behalen is het noodzakelijk om te voldoen aan het vooropgestelde aantal verplichte items. Dit staat steeds vermeld bij ieder label.

Jeugdvriendelijke Volleybalclub

Via verschillende criteria verdeeld over diverse thema’s (ledenwerving, aanbod, trainers, beleidsvoering, communicatie, …) kan de club hier aantonen dat ze kwaliteitsvol werkt en op die manier een jeugdvriendelijke volleybalclub is. Voor de 10 verplichte items is het noodzakelijk er 8 te behalen om het basislabel te verkrijgen. Het behalen van het basislabel is een voorwaarde om het uiteindelijke subsidiebedrag uitbetaald te krijgen.

Talentenlabel

Een tweede label dat behaald kan worden is het “Talentenlabel”. Hier kan de club aantonen dat ze structureel extra inspanningen leveren om de talenten binnen de club de noodzakelijk omkadering aan te bieden die past binnen een talentencontext. Om het talentenlabel te behalen is het noodzakelijk om aan alle 5 verplichte items te voldoen.

Volley4All-label

Dit label peilt naar de breedtesportacties die een club onderneemt. Volley Vlaanderen stimuleert haar clubs om een uitgebreid aanb De rol van de ouders en vrijwilligers valt hierbij ook niet te onderschatten.od te voorzien voor al zijn leden, van de allerjongsten tot en met de ouders. Een uitgebreid aanbod kan er voor zorgen dat ieder lid zich op zijn/haar niveau kan uitleven.

Beachlabel

Clubs die structureel beachtrainingen aanbieden, een beachcoördinator in de club hebben en een jeugdbeachevenement organiseren komen in aanmerking voor dit label. Om het beachlabel te behalen is het noodzakelijk om de 3 verplichte items te scoren in het dossier.

G-label

Dit label richt zicht op het G-sport aanbod dat een club structureel aanbiedt. Wanneer er voldaan wordt aan 1 van de 2 verplichte criteria omtrent het structureel aanbod voor mensen met een fysieke of mentale handicap zal dit label behaald worden.

Criteria per label

Hier vind je een visueel overzicht van alle labels en de bijhorende criteria. Ook het onderscheid tussen de verplichte en optionele criteria wordt duidelijk weergegeven. In dit voorbeeld zijn de criteria ingevuld voor een fictieve club. 

Reglement (Pagina 8)
Top