De beleidsthema's

Volley Vlaanderen gaat aan de slag met heel wat beleidsthema's die voort gevloeid zijn uit de respons van bevragingen die afgenomen zijn bij onze clubs en leden. Hieruit zijn onze missie en de strategische doelstellingen ontstaan. 

Strategische doelstellingen

Volley Vlaanderen wil maximaal inzetten op het verdiepen én het verbreden van het aanbod in functie van specifieke doelgroepen

Door het aanbod uit te breiden naar nieuwe doelgroepen en een diverser aanbod voor de huidige leden te creëren zal Volley Vlaanderen haar instroom vergroten en haar drop-out verkleinen. Denk bv. aan beachvolley, G-volley,...

Het promoten van volleybal in de breedste zin van het woord én het ontwikkelen van een performante marketing- en communicatiestrategie

Een versterkte marketing- en communicatiestrategie leidt tot een grotere impact in de maatschappij. Onze nieuw digitaal platform is hiervan een heel duidelijk resultaat.

Professionaliseren van de clubwerking vanuit een stevige economische onderbouw

Volley Vlaanderen is niets zonder haar leden en clubs. De federatie zet verder in op de ondersteuning van haar voornaamste stakeholders. Hoe ziet de club van de toekomst er uit? Wat zijn de uitdagingen die de leden en clubs ervaren? Kan de federatie hier een luisterend oor voor bieden? Of misschien zelfs een oplossing?

Het optimaliseren van de huidige structuur, lagen en werkgroepen met het oog op performantie, transparantie én een visionaire organsiatie

Volley Vlaanderen wil effeciënter en effectiever te werk gaan om zo dynamischer te kunnen reageren op situaties, zoals de huidige corona-pandemie. 

De federatie als facilitator van fun, inspiratie & engagement

Volley Vlaanderen gaat aan de slag om alle mensen die in contact komen met onze sport langdurig te engageren. Vrijwilligers, trainers, scheidsrechters of zelfs schoolgaande kinderen worden getriggerd om aan het volleybal deel te nemen.

Beleidsfocussen

Naast de strategische doelstellingen engageert Volley Vlaanderen zich ook bij de overheid om enkele beleidsfocussen op te nemen. Ten gevolge van het gewijzigde decreet op de georganiseerde sportsector wachten we momenteel af welke projecten zullen weerhouden worden voor het werkingsjaar 2023. Hieronder informeren we jullie alvast over de ingediende projecten. 

Beleidsfocus Jeugdsport

Met de beleidsfocus jeugdsport wil de Vlaamse regering de sportfederaties ondersteunen om meer en betere jeugdsportprojecten te realiseren. Via een jeugdsportfonds moet de sportfederatie de financiële middelen verdelen onder clubs die in hun jeugdwerking investeren. Het is de bedoeling om de kwaliteit van het jeugdsportaanbod in de sportclubs te verbeteren en zo de jeugdsportparticipatie te verhogen.

Ons project
Beleidsfocus innovatie

De Vlaamse regering wil innovatie in de sport stimuleren. Het is de bedoeling om via originele en vernieuwende initiatieven het bestaande sportaanbod verruimen en verdiepen en daardoor meer mensen bereiken en aanzetten tot sporten. Dat kan door nieuwe sporten aan te bieden, door innovatieve varianten uit te werken of door de sport op een vernieuwende manier aan te bieden of te organiseren.

Ons project
Beleidsfocus kansengroepen

Een project in het kader van de beleidsfocus kansengroepen heeft als doelstelling het afstemmen van het sportaanbod en de organisatie van de sporttak, en daaraan gekoppeld de eigen sportorganisatie, op noden en behoeften van personen uit kansengroepen. Binnen het project worden drempels die de personen uit kansengroepen ervaren en drempels vanuit de omgeving of de sportomgeving weggewerkt.

Ons project
Beleidsfocus Sportkaderopleidingen

Via de beleidsfocus sportkaderopleidingen wil Vlaanderen de kwaliteit, instroom, doorstroom of valorisatie op het vlak van sportkaderopleidingen en sportgekwalificeerden optimaliseren. Volley Vlaanderen is op dat vlak zeer ambitieus en wil in de nabije toekomst zijn (toekomstige) trainers nog meer en op maat gaan ondersteunen.
Want... elke trainer telt! 

Onze ondersteuning
Beleidsfocus Topsport

Uiteraard mag en kan topsport in dit rijtje niet ontbreken. Onze nationale ploegen zijn de vaandeldragers van onze sport. De gekende Yellow Tigers en Red Dragons volgen een prestatieprogramma met het oog op de Olympische Spelen. Onze Young Yellow Tigers en Young Red Dragons daarentegen worden klaargestoomd voor de toekomst. Velen van hen zijn dan ook actief op de topsportschool.

TopVolleyBelgium
Projectoproep activatie vrouwen

Via de bijkomende projectoproep ‘activatie van meisjes en vrouwen’ wil Vlaanderen een extra boost geven aan federaties om op maat van de sportfederatie de activatie van meisjes en vrouwen te verhogen. Volley Vlaanderen wil via het project 'Empowerment' meisjes en vrouwen een krachtigere stem geven binnen de clubbesturen alsook binnen de federatie zelf.

Coming soon
Top